128/2003. (XII. 19.) FVM rendelet

a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság szervezetéről és működéséről

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: törvény) 34. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági és közlekedési miniszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, az oktatási miniszterrel, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, továbbá a Magyar Tudományos Akadémiával egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (a továbbiakban: Géntechnológiai Bizottság) titkársági feladatait az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet látja el.

(2) A Géntechnológiai Bizottság üléseinek időpontját úgy kell meghatározni, hogy a géntechnológiai tevékenységi engedély iránti kérelmek (a továbbiakban: kérelem) folyamatos véleményezése biztosított legyen.

(3) A Géntechnológiai Bizottság elnökét és tagjait tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértékét és fizetésének gyakoriságát a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter állapítja meg.

2. § (1) A Géntechnológiai Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok fele jelen van.

(2) A tagok a határozathozatal során egy-egy szavazattal rendelkeznek. A szavazás során a Géntechnológiai Bizottság valamennyi jelen lévő tagjának szavaznia kell. A Géntechnológiai Bizottság ülésén jelen nem lévő tag szavazatát, illetve véleményét az ülést megelőző napig írásban leadhatja. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A Géntechnológiai Bizottság határozatait zárt ülésen (kizárólag a szavazásra jogosult tagok részvételével), egyszerű szótöbbséggel hozza. Legalább kétharmados szótöbbség szükséges a géntechnológiával módosított szervezetek, illetve az azokból előállított termékek forgalmazására és behozatalára vonatkozó kérelmekről szóló határozathozatal során.

(4) A szavazás akkor érvényes, ha a tagok legalább kétharmada - az ülésen vagy előzőleg írásban - szavazatát leadja.

(5) Érvénytelenség esetén a szavazást a Géntechnológiai Bizottság következő ülésén meg kell ismételni. A megismételt szavazás akkor érvényes, ha a tagok legalább fele - az ülésen vagy előzőleg írásban - szavazatát leadja.

(6) A Géntechnológiai Bizottság kizárja azt a tagját, aki a határozathozatalban önhibájából három hónapon keresztül nem vett részt. A kizárásról szóló határozatot az elnök és a titkár írja alá három tag ellenjegyzése mellett.

(7) A kizárt tag helyett a törvény 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott intézmény, személy vagy szervezet a kizárásról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül új tagot jelöl, akit a Géntechnológiai Bizottság működésében való részvételre a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kér fel. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a tag lemondása vagy tagságának egyéb okból való megszűnése esetén is.

(8) A Géntechnológiai Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a titkár vezeti. Az ülésről, illetve a szavazás eredményéről készített jegyzőkönyvet az elnök és a titkár írja alá.

3. § (1) Az elnök feladatai körében:

a) koordinálja a Géntechnológiai Bizottság munkáját,

b) megállapítja a Géntechnológiai Bizottság üléseinek napirendjét, időpontját és helyét,

c) szükség szerint, illetve legalább nyolc tag írásbeli kérelmére összehívja a Géntechnológiai Bizottság ülését,

d) az ülésekre meghívja a hasznosító szakmai érdekképviseletének képviselőjét,

e) az ülésen szavazást rendel el,

f) képviseli a Géntechnológiai Bizottság álláspontját harmadik személyekkel szemben.

(2) A titkár feladatai körében:

a) az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait,

b) a kérelmeket és a Géntechnológiai Bizottság munkájához szükséges dokumentumokat az üléseken előterjeszti, illetve azokat a tagoknak a határozathozatal előtt, a véleményezéshez szükséges időt biztosítva megküldi,

c) az ülések napirendjéről, időpontjáról és helyéről legalább tizennégy nappal korábban értesíti a tagokat,

d) az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, amelyet kérésre a tagok rendelkezésére bocsát, illetve arról másolatot ad ki,

e) az írott formában leadott vélemények hitelességét ellenőrzi, és gondoskodik arról, hogy az írásban leadott szavazatok a szavazás eredményének megállapításáig ne kerüljenek nyilvánosságra,

f) megállapítja a szavazás eredményét,

g) biztosítja a Géntechnológiai Bizottság munkájának technikai feltételeit,

h) tájékoztatja a géntechnológiai hatóságot a Géntechnológiai Bizottságnak a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásáról.

(3) A tag feladatai körében:

a) véleményt nyilvánít, állást foglal, javaslatot tesz, közreműködik a Géntechnológiai Bizottság állásfoglalásának kidolgozásában,

b) szavazás útján részt vesz a határozathozatalban,

c) javaslatot tesz a Géntechnológiai Bizottságnak külső szakértői vélemény kérésére, ha ez a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalás kialakításához szükséges.

4. § Az e rendeletben nem rendezett szervezeti és működési szabályokat a Géntechnológiai Bizottság ügyrendjében maga állapítja meg.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvénynek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén történő végrehajtásáról szóló 1/1999. (I. 14.) FVM rendelet 5. §-a, valamint 2. számú melléklete hatályát veszti.