148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

a géntechnológiai bírság megállapításáról

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Az ellenőrzésre jogosult, a géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról szóló FVM-GKM-ESzCsM-KvVM együttes rendeletben kijelölt hatóságok a Tv. 23. §-ának (3) bekezdése szerinti esetekben géntechnológiai bírságot szabhatnak ki.

2. § A géntechnológiai bírságot kiszabó ellenőrzésre jogosult hatóság a bírság mértékének megállapítása során köteles mérlegelni, és a bírság összegénél figyelembe venni a jogellenes magatartás súlyát, következményeinek a környezetre és az emberi egészségre való veszélyességét, továbbá első ízben történő vagy ismételt megállapítását, illetve véletlenszerű bekövetkeztét.

3. § A géntechnológiai bírság mértéke első alkalommal 300 ezer forinttól 10 millió forintig, ismételt alkalommal 1 millió forinttól 20 millió forintig terjedhet a következő esetekben:

a) a természetes szervezet engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő módosítása,

b) géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított termék zárt rendszerben történő engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő felhasználása,

c) géntechnológiával módosított szervezetből álló, illetve ilyen szervezetet a külön jogszabályokban meghatározott határérték felett tartalmazó termék csomagolásán a kötelező jelölés elmulasztása,

d) a géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított vagy azt tartalmazó termék engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő környezetbe való kibocsátása, illetve forgalomba hozatala,

e) géntechnológiával módosított szervezetnek, illetve az abból előállított vagy azt tartalmazó terméknek az ország területére való engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő behozatala, illetve az ország területéről való kivitele,

f) géntechnológiai létesítmény engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő létesítése,

g) a géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított vagy azt tartalmazó termék engedély nélküli, vagy az abban előírtaktól eltérő szállítása,

h) a géntechnológiai hatóságok által előírt hatástanulmány elkészítésének elmulasztása, illetve be nem tartása,

i) géntechnológiai felügyelő foglalkoztatásának elmulasztása,

j) a hatóságokkal szembeni tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos kockázat vagy baleset esetén, valamint a baleseti tervben foglaltak elmulasztása, továbbá adatok eltitkolása, meghamisítása,

k) géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított vagy azt tartalmazó termék engedély nélküli vagy az előírt feltételeknek meg nem felelő ártalmatlanítása.

4. § E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő használatáról szóló 90/219/EGK tanácsi irányelv 17. cikkével,

b) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 33. cikkével.

5. § Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.