A. MELLÉKLET

CARTAGENAI JEGYZŐKÖNYV A BIOLÓGIAI BIZTONSÁGRÓL

a biológiai sokféleségéről szóló egyezményhez

Ennek a jegyzőkönyvnek az aláíró felei,

aláíró feleiként a biológiai sokféleségről szóló egyezménynek, a továbbiakban: az egyezmény,

emlékeztetve az egyezmény 19. cikkének (3) és (4) bekezdésére, 8. cikkének g) pontjára és 17. cikkére,

emlékeztetve az egyezményt aláíró felek 1995. november 17-i konferenciájának II/5 határozatára, amely szerint a biológiai biztonságról szóló jegyzőkönyvet kell kidolgozni, különös figyelmet fordítva a modern biotechnológia által előállított olyan élő módosított szervezetek országhatárokat átlépő szállítására, amelyek káros hatással lehetnek a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára, megfontolásra kijelölve különösen az előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértéshez szükséges megfelelő eljárásokat,

megerősítve a környezetről és fejlődésről szóló riói nyilatkozat 15. alapelvében szereplő elővigyázatossági megközelítést,

tudatában a modern biotechnológia gyors bővülésének és a biológiai sokféleségre gyakorolt potenciális káros hatásai miatti növekvő közaggodalomnak, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is,

felismerve, hogy a modern biotechnológia az emberi jóllét szempontjából nagy lehetőségeket tartogat, ha a környezetet és az emberi egészséget megfelelően védő intézkedések mellett fejlesztik és használják,

felismerve azt is, hogy az emberiség számára létfontosságúak a származás és a genetikai sokszínűség központjai,

figyelembe véve, hogy számos ország, különösen a fejlődő országok korlátozottan képesek megbirkózni az élő módosított szervezetekhez kapcsolódó ismert és potenciális kockázatok természetével és mértékével,

felismerve, hogy a kereskedelmi és környezetvédelmi megállapodásoknak kölcsönös támogatást kell biztosítaniuk a fenntartható fejlődés elérése érdekében,

hangsúlyozva, hogy ez a jegyzőkönyv nem értelmezhető úgy, hogy maga után vonja bármely aláíró fél fennálló nemzetközi egyezményekből fakadó jogainak és kötelezettségeinek megváltozását,

tudomásul véve, hogy a fenti preambulumbekezdés szándék szerint nem rendeli alá ezt a jegyzőkönyvet más nemzetközi megállapodásnak,

a következőkben állapodtak meg:

 

1. cikk

Célkitűzés

A környezetről és fejlődésről szóló riói nyilatkozat 15. alapelvében szereplő elővigyázatossági megközelítéssel összhangban ennek a jegyzőkönyvnek az a célja, hogy hozzájáruljon a megfelelő szintű védelem biztosításához azoknak a modern biotechnológiából származó, élő módosított szervezeteknek a szállítása, kezelése és felhasználása terén, amely szervezetek káros hatással lehetnek a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat, és különös figyelmet fordítva az országhatárokat átlépő szállításokra.

 

2. cikk

Általános rendelkezések

(1) Az e jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek betartása érdekében valamennyi fél meghozza a szükséges és megfelelő jogi, közigazgatási és egyéb intézkedéseket.

(2) A felek biztosítják, hogy bármely élő módosított szervezet fejlesztése, kezelése, szállítása, használata, átadása és kibocsátása oly módon történjen, amely megakadályozza vagy csökkenti a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kockázatokat, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is.

(3) Ez a jegyzőkönyv semmiképpen sem befolyásolja az államoknak a nemzetközi joggal összhangban meghatározott tengeri felségvizeik fölötti szuverenitását, és azokat a szuverén jogokat és joghatóságot, amellyel az államok kizárólagos gazdasági övezeteikben és kontinentális talapzataikon a nemzetközi jognak megfelelően rendelkeznek, valamint a nemzetközi jog által biztosított és a vonatkozó nemzetközi okmányokban tükröződő légtérhasználati és hajózási jogok és szabadságjogok gyakorlását valamennyi állam hajói és repülőgépei által.

(4) Ennek a jegyzőkönyvnek egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy korlátozza valamelyik félnek azt a jogát, hogy olyan intézkedést hozzon, amely jobban védi a biológiai sokféleség megőrzését és fenntartható használatát, mint ahogy azt ez a jegyzőkönyv előírja, feltéve, hogy az ilyen intézkedés összhangban van ennek a jegyzőkönyvnek a céljával és rendelkezéseivel, és megfelel a kérdéses fél nemzetközi jogból fakadó egyéb kötelezettségeinek.

(5) A feleket ösztönözzük, hogy megfelelő esetben vegyék figyelembe az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatok terén mértékadó nemzetközi fórumokon rendelkezésre álló szakértelmet és eszközöket, valamint az ott felvállalt munkát.

 

3. cikk

Szóhasználat

Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában:

a) “a felek konferenciája”: az egyezményt aláíró felek konferenciája;

b) “zárt rendszerű használat”: olyan, létesítményen, berendezésen vagy más fizikai építményen belül végzett művelet, amelyben olyan meghatározott intézkedésekkel ellenőrzött élő módosított szervezeteket használnak, amelyek hatékonyan korlátozzák azok külső környezettel való érintkezését és külső környezetre gyakorolt hatását;

c) “kivitel”: az egyik féltől egy másik fél felé irányuló, nemzetközi, országhatárokat átlépő szállítás;

d) “exportőr”: bármely, a kivivő fél joghatósága alá tartozó, jogi vagy természetes személy fél, aki élő módosított szervezet kivitelét intézi;

e) “behozatal”: az egyik féltől egy másik fél területére irányuló, nemzetközi, országhatárokat átlépő szállítás;

f) “importőr”: bármely, a behozó fél joghatósága alá tartozó, jogi vagy természetes személy fél, aki élő módosított szervezet behozatalát intézi;

g) “élő módosított szervezet”: bármely olyan élő szervezet, amely a genetikai anyag modern biotechnológia segítségével nyert új kombinációjával rendelkezik;

h) “élő szervezet”: bármely, genetikai anyag átadására és másolására képes biológiai egyed, beleértve a steril szervezeteket, vírusokat és viroidokat;

i) “modern biotechnológia”: az alábbi technikák olyan alkalmazása, amely legyőzi a természetes élettani szaporodási vagy rekombinációs korlátokat, és nem tartozik a hagyományos tenyésztés és kiválasztás során alkalmazott technikák közé:

in vitro nukleinsavas technikák, beleértve a rekombináns dezoxiribonukleinsavat (DNS), valamint nukleinsavak sejtekbe vagy sejtszervekbe való közvetlen befecskendezését, vagy

– eltérő rendszertani családba tartozó sejtek egyesítése;

j) “regionális gazdasági integrációs szervezet”: egy adott régió szuverén államai által létrehozott olyan szervezet, amelyre tagállamai az ebben a jegyzőkönyvben szabályozott ügyekben átruházták az illetékességet, és amely megfelelő felhatalmazással rendelkezik a belső eljárásai szerint ennek a jegyzőkönyvnek az aláírására, megerősítésére, elfogadására, jóváhagyására vagy az ahhoz való csatlakozásra;

k) “országhatárokat átlépő szállítás”: élő módosított szervezet szállítása egyik féltől a másik félhez azzal, hogy a 17. és 24. cikk alkalmazásában az országhatárokat átlépő szállítás kiterjed a felek és a szerződést alá nem író országok közötti szállításra.

 

4. cikk

Hatály

Ezt a jegyzőkönyvet minden olyan élő módosított szervezet országhatárokat átlépő szállítására, továbbítására, kezelésére és felhasználására kell alkalmazni, amely káros hatással lehet a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is.

 

5. cikk

Gyógyszerek

A 4. cikktől függetlenül és bármely fél bármely olyan jogának sérelme nélkül, hogy minden élő módosított szervezetet a behozatalról szóló határozat meghozatala előtt kockázatértékelésnek vessen alá, ez a jegyzőkönyv nem alkalmazható olyan élő módosított szervezetek országhatárokat átlépő szállítására, amelyek más vonatkozó nemzetközi megállapodások vagy szervezetek által szabályozott, emberi felhasználású gyógyszerek.

 

6. cikk

Továbbítás és zárt rendszerű felhasználás

(1) A 4. cikktől függetlenül és bármely tranzitországként működő fél bármely olyan jogának sérelme nélkül, hogy szabályozza a területén keresztül továbbított élő módosított szervezetek szállítását, és hogy a kérdéses fél a 2. cikk (3) bekezdése szerint egy bizonyos módosított szervezetnek a területén keresztül történő továbbításáról hozott határozatát a Biológiai Biztonsági Elszámolóház rendelkezésre bocsássa, ennek a jegyzőkönyvnek az előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárásra vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak a továbbítás alatt álló, élő módosított szervezetekre.

(2) A 4. cikktől függetlenül és bármely fél bármely olyan jogának sérelme nélkül, hogy minden élő módosított szervezetet a behozatalról szóló döntések előtt kockázatértékelésnek vessen alá, és hogy joghatósága területén a zárt rendszerű felhasználásra vonatkozó szabványokat írjon elő, ennek a jegyzőkönyvnek az előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárásra vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak a behozatalt végző fél szabványai szerint végzett, zárt rendszerű felhasználásra szánt, élő módosított szervezetek országhatárokat átlépő szállítására.

 

7. cikk

Az előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárás alkalmazása

(1) Az 5. és 6. cikk értelmében a 8. – 10. cikkben és a 12. cikkben szereplő előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárást az élő módosított szervezeteknek a behozatalt végző fél környezetébe történő szándékos bejuttatását célzó, első, szándékos, országhatárokat átlépő szállítása előtt kell alkalmazni.

(2) A fenti (1) bekezdésben szereplő “környezetbe történő szándékos bejuttatás” kifejezés nem vonatkozik az élelmiszerként vagy takarmányként közvetlen felhasználásra, illetve feldolgozásra szánt élő módosított szervezetekre.

(3) A 11. cikket az élelmiszerként vagy takarmányként közvetlen felhasználásra, illetve feldolgozásra szánt, élő módosított szervezetek országhatárokat átlépő első szállítása előtt kell alkalmazni.

(4) Az előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárás nem vonatkozik azoknak az élő módosított szervezeteknek az országhatárokat átlépő, szándékos szállítására, amelyeket a felek konferenciáján hozott döntés – amely konferencia a jegyzőkönyvet aláíró felek gyűléseként szolgál – úgy azonosított, hogy figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is, valószínűleg nincs káros hatásuk a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára.

 

8. cikk

Értesítés

(1) A kivitelt végző fél értesíti, vagy az exportőr számára előírja, hogy írásban értesítse a behozatalt végző fél illetékes nemzeti hatóságát élő módosított szervezet olyan határokat átlépő, szándékos szállításáról, amely a 7. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. Az értesítésnek legalább az I. mellékletben meghatározott információkat tartalmaznia kell.

(2) A kivitelt végző fél biztosítja, hogy az exportőr által szolgáltatott információk pontosságát jogszabály írja elő.

 

9. cikk

Átvételi elismervény az értesítésről

(1) A behozatalt végző fél az átvételt követő 90 napon belül átvételi elismervényt küld az értesítésről értesítő részére.

(2) Az elismervényben megadja:

a) az értesítés kézhezvételének dátumát;

b) hogy az értesítés első látásra tartalmazza-e a 8. cikkben említett információkat;

c) hogy a behozatalt végző fél belföldi szabályozási kerete, vagy pedig a 10. cikkben meghatározott eljárás szerint kell-e a továbbiakban eljárni.

(3) A fenti (2) bekezdés c) pontjában említett belföldi szabályozási keretnek összhangban kell lennie ezzel a jegyzőkönyvvel.

(4) Ha a behozatalt végző fél elmulasztja az értesítés átvételének elismerését, az nem értelmezhető úgy, hogy hozzájárult az országhatárt átlépő szándékos szállításhoz.

 

10. cikk

Határozathozatali eljárás

(1) A behozatalt végző fél határozatainak meg kell felelniük a 15. cikknek.

(2) A behozatalt végző fél a 9. cikkben említett határidőn belül írásban tájékoztatja az értesítőt arról, hogy az országhatárt átlépő szándékos szállítás:

a) csak azután kezdődhet, hogy a behozatalt végző fél írásos hozzájárulását adta, vagy

b) legkorábban 90 nap elteltével, további írásos beleegyezés nélkül.

(3) Az értesítés kézhezvételét követő 270 napon belül a behozatalt végző fél írásban tájékoztatja az értesítőt és a Biológiai Biztonsági Elszámolóházat a fenti (2) bekezdés a) pontjában említett határozatról, amelyben:

a) feltételekkel vagy feltételek nélkül jóváhagyja a behozatalt, beleértve azt is, hogy a határozat miként vonatkozik ugyanennek az élő módosított szervezetnek a későbbi behozatalára;

b) megtiltja a behozatalt;

c) további, vonatkozó információkat kér a belföldi szabályozási kerettel vagy az I. melléklettel összhangban; annak a határidőnek a kiszámításánál, amelyen belül a behozatalt végző félnek válaszolnia kell, nem kell figyelembe venni azoknak a napoknak a számát, ameddig a további, vonatkozó információkra várnia kellett; vagy

d) tájékoztatja az értesítőt, hogy az ebben a bekezdésben meghatározott határidőt meghatározott időtartammal meghosszabbította.

(4) A feltétel nélküli hozzájárulás esetét kivéve a fenti (3) bekezdés szerinti határozatnak fel kell sorolnia azokat az indokokat, amelyre alapozzák.

(5) Ha a behozatalt végző fél az értesítés kézhezvételét követő 270 napon belül nem közli határozatát, az nem értelmezhető úgy, hogy hozzájárul az országhatárt átlépő szándékos szállításhoz.

6. Az, ha a vonatkozó tudományos információk és ismeretek elégtelen volta miatt nincsen tudományos bizonyosság azoknak a potenciális káros hatásoknak a mértékéről, amelyeket valamely élő módosított szervezet a behozatalt végző fél területén a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorol, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is, nem gátolhatja a kérdéses felet abban, hogy az ilyen potenciális káros hatások elkerülése vagy minimálisra csökkentése érdekében, a körülményeknek megfelelően, a fenti (3) bekezdésben említettek szerint határozatot hozzon a kérdéses élő módosított szervezet behozataláról.

(7) A felek konferenciája, amely a felek gyűléséül szolgál, első ülésén határozatot hoz a behozatalt végző felek határozat-hozatalát megkönnyítő megfelelő eljárásokról és mechanizmusokról.

 

11. cikk

Az élelmiszerként vagy takarmányként közvetlen felhasználásra vagy feldolgozásra szánt élő módosított szervezetekre vonatkozó eljárás

(1) Az a fél, amely végleges határozatot hoz egy olyan élő módosított szervezet belföldi felhasználásáról, beleértve a forgalomba hozatalt is, amelyet élelmiszerként vagy takarmányként való felhasználás vagy feldolgozás céljából országhatárokat átlépve szállíthatnak, a határozat meghozatalától számított 15 napon belül, a Biológiai Biztonsági Elszámolóházon keresztül tájékoztatja a feleket. Ennek a tájékoztatásnak legalább a II. mellékletben meghatározott információkat tartalmaznia kell. Az illető fél az információk egy példányát írásban eljuttatja minden egyes olyan fél országos tájékoztatási központjának, amely előre tájékoztatja a titkárságot arról, hogy nem tudja elérni a Biológiai Biztonsági Elszámolóházat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a helyszíni vizsgálatokra vonatkozó határozatokra.

(2) A fenti (1) bekezdés szerinti határozatot hozó fél biztosítja, hogy a kérelmező által szolgáltatott információk pontosságát jogszabály írja elő.

(3) Bármelyik fél további információkat kérhet a II. melléklet b) pontjában meghatározott hatóságtól.

(4) Bármelyik fél hozhat olyan, belföldi szabályozási keretnek megfelelő határozatot az élelmiszerként vagy takarmányként közvetlen felhasználásra vagy feldolgozásra szánt élő módosított szervezet behozataláról, amely összhangban van ennek a jegyzőkönyvnek a célkitűzésével.

(5) A felek mindegyike a Biológiai Biztonsági Elszámolóház rendelkezésére bocsátja az élelmiszerként vagy takarmányként közvetlen felhasználásra vagy feldolgozásra szánt élő módosított szervezetek behozatalára vonatkozó összes nemzeti törvény, jogszabály és iránymutatás példányait, amennyiben vannak ilyenek.

(6) A fenti 4. cikkben említett belföldi szabályozási keret hiányában fejlődő ország felek vagy átalakuló gazdaságú felek belföldi joghatóságuk gyakorlásával kinyilváníthatják a Biológiai Biztonsági Elszámolóházon át, hogy az élelmiszerként vagy takarmányként közvetlen felhasználásra, vagy feldolgozásra szánt élő módosított szervezetek első behozatalát megelőző határozatuk, amelyre vonatkozóan a fenti (1) bekezdés szerint információt szolgáltattak, az alábbiak szerint kerül meghozatalra:

a) a 15. cikkel összhangban végzett kockázatértékelés; és

b) véges, 270 napot nem meghaladó időszakon belül hozott határozat.

(7) Ha valamely fél elmulasztja a fenti 6. bekezdés szerint közölni határozatát, az nem értelmezhető valamely, élelmiszerként vagy takarmányként közvetlen felhasználásra vagy feldolgozásra szánt élő módosított szervezet behozatalára vonatkozó hozzájárulásként vagy elutasításként, kivéve, ha ez a fél kifejezetten másként rendelkezik.

(8) Az, ha a vonatkozó tudományos információk és ismeretek elégtelen volta miatt nincsen tudományos bizonyosság azoknak a potenciálisan káros hatásoknak a mértékéről, amelyeket valamely élő módosított szervezet a behozatalt végző fél területén a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorol, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is, nem gátolja a kérdéses felet abban, hogy az ilyen potenciális káros hatások elkerülése vagy minimálisra csökkentése érdekében, a körülményeknek megfelelően a kérdéses élő módosított szervezet behozataláról határozatot hozzon.

(9) Bármelyik fél jelezheti igényét pénzügyi és technikai segítség, valamint kapacitás kiépítés iránt az élelmiszerként vagy takarmányként közvetlen felhasználásra vagy feldolgozásra szánt élő módosított szervezetekkel kapcsolatban. A felek a 22. és 28. cikkel összhangban együttműködnek ezeknek az igényeknek a kielégítése érdekében.

 

12. cikk

A határozatok felülvizsgálata

(1) Egy behozatalt végző fél a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorolt potenciális káros hatásokra vonatkozó új tudományos információk fényében, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is, bármikor felülvizsgálhatja és megváltoztathatja valamely, országhatárt átlépő szándékos szállítással kapcsolatos határozatát. Ilyen esetben ez a fél 30 napon belül tájékoztat minden olyan értesítőt, aki előzőleg a kérdéses határozatban említett élő módosított szervezet szállításairól értesítést küldött, valamint tájékoztatja a Biológiai Biztonsági Elszámolóházat, és megadja határozatának indokait.

(2) Bármely kivitelt végző fél vagy értesítő kérheti a behozatalt végző felet, hogy vizsgálja felül a 10. cikk szerint vele kapcsolatban hozott határozatát, ha a kivitelt végző fél vagy az értesítő úgy ítéli, hogy:

a) a körülményekben olyan változás következett be, amely befolyásolhatja a kockázatértékelés eredményét, amelyen a határozat alapult, vagy

b) további vonatkozó tudományos vagy technikai információ vált elérhetővé.

(3) A behozatalt végző fél az ilyen kérésre 90 napon belül válaszol és megadja határozatának indokait.

(4) A behozatalt végző fél saját belátása szerint a további behozatalokhoz kockázatértékelést írhat elő.

 

13. cikk

Egyszerűsített eljárás

(1) Bármely behozatalt végző fél, feltéve, hogy ennek a jegyzőkönyvnek a célkitűzésével összhangban megfelelő intézkedéseket alkalmaznak, hogy szavatolják az élő módosított szervezetek szándékos, országhatárokat átlépő szállításának biztonságát, előre meghatározhatja a Biológiai Biztonsági Elszámolóház számára:

a) azokat az eseteket, amelyekben a felé irányuló, szándékos, országhatárokat átlépő szállításra a behozatalt végző fél részére a szállításról küldött értesítéssel egy időben sor kerülhet, és

b) az élő módosított szervezeteknek azokat a területére irányuló behozatalait, amelyek mentesítendők az előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárás alól.

A fenti a) pont szerinti értesítések az ugyanehhez a félhez irányuló, későbbi, hasonló szállításokra is vonatkozhatnak.

(2) A fenti (1) bekezdés a) pontjában említett értesítésben a szándékos, országhatárokat átlépő szállítással kapcsolatban megadandó információk az I. mellékletben meghatározott információk.

 

14. cikk

Kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodások és rendszerek

(1) A felek élő módosított szervezetek szándékos, határokat átlépő szállításával kapcsolatban kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodásokat és rendszereket hozhatnak létre ennek a jegyzőkönyvnek a célkitűzésével összhangban és azzal a feltétellel, hogy az ilyen megállapodások és rendszerek nem vezetnek a jegyzőkönyv által megállapítottnál alacsonyabb szintű védelemhez.

(2) A felek a Biológiai Biztonsági Elszámolóházon keresztül minden olyan kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodásról és rendszerről tájékoztatják egymást, amelyeket e jegyzőkönyv hatálybalépésének napja előtt vagy után hoznak létre.

(3) E jegyzőkönyv rendelkezései nem befolyásolják az olyan, szándékos, határokat átlépő szállításokat, amelyekre az ilyen megállapodások és rendszerek szerint az ilyen megállapodásokat és rendszereket létrehozó felek között kerül sor.

(4) Bármely fél dönthet úgy, hogy a területére irányuló egy bizonyos behozatalra belföldi jogszabályait kell alkalmazni, és határozatáról értesíti a Biológiai Biztonsági Elszámolóházat.

 

15. cikk

Kockázatértékelés

(1) Az e jegyzőkönyv alapján végzett kockázatértékelést tudományosan ésszerű módon, a III. melléklet szerint és az elismert kockázatértékelési technikák figyelembevételével kell végezni. Az ilyen kockázatértékeléseket az élő módosított szervezetek által a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorolt lehetséges káros hatások azonosítása és értékelése érdekében, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is, legalább a 8. cikkel összhangban szolgáltatott információra és más rendelkezésre álló tudományos bizonyítékra kell alapozni.

(2) A behozatalt végző fél biztosítja, hogy a 10. cikk értelmében hozott határozatokhoz szükséges kockázatértékelést elvégezzék. A kockázatértékelés elvégzését az exportőr számára is előírhatja.

(3) Ha a behozatalt végző fél úgy kívánja, a kockázatértékelés költségét az értesítő viseli.

 

16. cikk

Kockázatkezelés

(1) A felek, figyelembe véve az Egyezmény 8. cikke g) pontját, megfelelő mechanizmusokat, intézkedéseket és stratégiákat határoznak meg és tartanak fenn ennek a jegyzőkönyvnek az élő módosított szervezetek felhasználásához, kezeléséhez és országhatárokat átlépő szállításához kapcsolódó kockázatértékelési rendelkezéseiben leírt kockázatok szabályozására, kezelésére és ellenőrzésére.

(2) A kockázatértékelésen alapuló intézkedéseket a behozatalt végző fél területén belül az élő módosított szervezetek által a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorolt káros hatások megakadályozásához szükséges mértékig kell elrendelni, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is.

(3) Minden egyes fél megfelelő intézkedéseket hoz az élő módosított szervezetek országhatárokat átlépő, nem szándékos mozgásának megakadályozására, beleértve az olyan intézkedéseket is, amelyek kockázatértékelés végzését írják elő élő módosított szervezet első kibocsátása előtt.

(4) A fenti (2) bekezdés sérelme nélkül mindegyik fél annak biztosítására törekszik, hogy mielőtt bármely élő módosított szervezetet, legyen az behozott vagy helyi fejlesztésű, szándék szerint felhasználnának, azt megfelelő idejű megfigyelésnek vessék alá, amelynek hossza összemérhető a szervezet életciklusával vagy szaporodási idejével.

(5) A felek együttműködnek:

a) olyan élő módosított szervezetek vagy élő módosított szervezetek olyan meghatározott jellemzőinek azonosítása érdekében, amelyek káros hatással lehetnek a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is; és

b) megfelelő intézkedések meghozatala érdekében az ilyen élő módosított szervezetek vagy meghatározott jellemzőik kezelésével kapcsolatban.

 

17. cikk

Országhatárokat átlépő nem szándékos mozgások és szükséghelyzeti intézkedések

(1) Mindegyik fél megfelelő intézkedéseket hoz az érintett vagy potenciálisan érintett államok, a Biológiai Biztonsági Elszámolóház és, a körülményektől függően, a kapcsolódó nemzetközi szervezetek értesítésére, ha joghatóságán belül olyan kibocsátást eredményező eseményről értesül, amely olyan élő módosított szervezet országhatárokat átlépő nem szándékos mozgását eredményezi vagy eredményezheti, amely szervezet az ilyen államokban valószínűleg jelentős káros hatásokat gyakorol a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is. Amint az illető fél értesül a fenti helyzetről, azonnal értesítést küld.

(2) Mindegyik fél legkésőbb e jegyzőkönyv rá vonatkozó hatálybalépésének napján a Biológiai Biztonsági Elszámolóház rendelkezésére bocsátja az ennek a cikknek az értelmében küldendő értesítések céljára szolgáló kapcsolattartási pontjának részletes adatait.

(3) A fenti (1) bekezdés szerinti értesítéseknek a következő információkat kell tartalmazniuk:

a) az összes rendelkezésre álló vonatkozó információ az élő módosított szervezet becsült mennyiségeiről és lényegi tulajdonságairól illetve jellemzőiről;

b) információ a kibocsátás körülményeiről és becsült dátumáról, és az élő módosított szervezet felhasználásáról a származás szerinti fél területén;

c) minden rendelkezésre álló információ a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorolt lehetséges káros hatásokról, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is, valamint a rendelkezésre álló információk a lehetséges kockázatkezelési intézkedésekről;

d) minden egyéb vonatkozó információ; és

e) a további információk biztosítására szolgáló kapcsolattartási pont.

(4) A biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorolt jelentős káros hatások minimálisra csökkentése érdekében, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is, mindegyik fél, amelynek joghatósága alatt a fenti (1) bekezdésben említett élő módosított szervezet kibocsátására sor kerül, azonnal konzultál az érintett vagy potenciálisan érintett államokkal, hogy azok megfelelő válaszokat határozhassanak meg, és szükséges intézkedéseket kezdeményezhessenek, beleértve a szükséghelyzeti intézkedéseket is.

 

18. cikk

Kezelés, szállítás, csomagolás és azonosítás

(1) A biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is, mindegyik fél meghozza a szükséges intézkedéseket, amelyek megkövetelik, hogy azokat az élő módosított szervezeteket, amelyeket ennek a jegyzőkönyvnek a hatálya alatt szándékosan országhatárokat átlépve, szállítanak, biztonságos körülmények között kezeljék, csomagolják és szállítsák, figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi szabályokat és szabványokat.

(2) Mindegyik fél olyan intézkedéseket hoz, amelyek megkövetelik, hogy a dokumentáció,

a) amelyet az élelmiszerként vagy takarmányként közvetlen felhasználásra, vagy feldolgozásra szánt módosított szervezetekhez mellékelnek egyértelműen azonosítsa, hogy ezek élő módosított szervezeteket “tartalmazhatnak”, és ezeket nem a környezetbe való szándékos bejuttatásra szánták, valamint megadjon egy a további információk beszerzésére szolgáló kapcsolattartási pontot. A felek konferenciája, amely az ezt a jegyzőkönyvet aláíró felek gyűléseként szolgál, legkésőbb e jegyzőkönyv hatálybalépésének napja után két évvel határozatot hoz az ilyen célú részletes követelményekről, beleértve ezen szervezetek azonosságának és bármely egyedi azonosításának a meghatározását.

b) amelyet a zárt rendszerű felhasználásra szánt élő módosított szervezetekhez mellékelnek egyértelműen élő módosított szervezetként azonosítsa azokat; és meghatározza a biztonságos kezelésre, tárolásra, szállításra és felhasználásra vonatkozó követelményeket, a további információk szerzéséhez használható kapcsolattartási pontot, beleértve annak az egyénnek és intézménynek a nevét és címét is, akinek a részére az élő módosított szervezeteket feladták; és

c) amelyet a behozatalt végző fél környezetébe való szándékos bejuttatásra szánt élő módosított szervezetekhez, valamint bármely egyéb, ennek a jegyzőkönyvnek a hatálya alá tartozó élő módosított szervezethez mellékelnek egyértelműen élő módosított szervezetként azonosítsa azokat; meghatározza azonosságukat és lényegi tulajdonságaikat illetve jellemzőiket, a biztonságos kezelésre, tárolásra, szállításra és felhasználásra vonatkozó követelményeket, a további információk szerzésére használható kapcsolattartási pontot, amennyiben van ilyen, az importőr és exportőr nevét és címét; valamint tartalmazzon egy nyilatkozatot, hogy a szállítás összhangban van ennek a jegyzőkönyvnek az exportőrre vonatkozó követelményeivel.

(3) A felek konferenciája, amely e jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléseként szolgál, más kapcsolódó nemzetközi szervekkel konzultálva megfontolja a kezelési, csomagolási és szállítási gyakorlatokkal kapcsolatos szabványok kidolgozásának szükségességét és részletes szabályait.

 

19. cikk

Illetékes nemzeti hatóságok és nemzeti fókuszpontok

(1) Mindegyik fél kijelöl egy országos tájékoztatási központot, amelynek feladata, hogy a nevében kapcsolatot tartson a titkársággal. Mindegyik fél kijelöl ezen kívül egy vagy több illetékes nemzeti hatóságot, amely az ebben a jegyzőkönyvben előírt közigazgatási feladatok ellátásáért felel, és amely felhatalmazást kap, hogy a nevében eljárjon e feladatok vonatkozásában. Bármely fél egyetlen jogi személyt is kijelölhet az országos tájékoztatási központ és az illetékes nemzeti hatóság feladatainak egyidejű ellátására.

(2) Mindegyik fél legkésőbb ennek a jegyzőkönyvnek a rá vonatkozó hatálybalépési napján közli a titkársággal országos tájékoztatási központjának és illetékes hatóságának vagy hatóságainak nevét és címét. Ha valamely fél több illetékes nemzeti hatóságot jelöl ki, akkor az ezekről küldött értesítéssel együtt tájékoztatja a titkárságot ezeknek a hatóságoknak a sajátos feladatairól. A körülményektől függően az ilyen tájékoztatásban legalább azt meg kell határozni, hogy mely illetékes hatóság az élő módosított szervezetek mely típusáért felel. Mindegyik fél azonnal értesíti a titkárságot az országos tájékoztatási központja kinevezésében vagy illetékes hatósága vagy hatóságai nevében és címében, illetve feladataiban beállt bármilyen változásról.

(3) A titkárság azonnal tájékoztatja a felek az általa a fenti (2) bekezdés szerint kézhez vett értesítésekről, és ezeket az információkat a Biológiai Biztonsági Elszámolóházon keresztül is rendelkezésre bocsátja.

 

20. cikk

Tájékoztatás és a Biológiai Biztonsági Elszámolóház

(1) Az egyezmény 18. cikkének (3) bekezdése szerinti elszámolóház-mechanizmus részeként létrejön a Biológiai Biztonsági Elszámolóház, hogy

a) megkönnyítse az élő módosított szervezetekre vonatkozó tudományos, technikai, környezetvédelmi és jogi információk, és az azokkal kapcsolatos tapasztalatok cseréjét; és

b) segítse a feleket a jegyzőkönyv végrehajtásában, figyelembe véve az aláíró félként szereplő fejlődő országok, és közülük különösen a legkevésbé fejlett és kis szigeteken elterülő fejlődő államok különleges igényeit, továbbá az átalakuló gazdasággal rendelkező országokét, valamint azoknak az országokét, amelyek származási központok és a genetikai sokféleség központjai.

(2) A Biológiai biztonsági Elszámolóház olyan eszközként szolgál, amelyen keresztül információ bocsátható rendelkezésre a fenti (1) bekezdés céljaira. Az Elszámolóház hozzáférést biztosít a felek által a jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információkhoz. Hozzáférést biztosít még, amennyiben ez lehetséges, az információcsere más, biológiai biztonsággal kapcsolatos nemzetközi mechanizmusaihoz.

(3) A bizalmas információk védelmének sérelme nélkül mindegyik fél a Biológiai Biztonsági Elszámolóház rendelkezésére bocsátja mindazokat az információkat, amelyeket ennek a jegyzőkönyvnek az értelmében a Biológiai Biztonsági Elszámolóház rendelkezésére kell bocsátani, valamint a következőket:

a) minden a jegyzőkönyv végrehajtására vonatkozó meglevő törvény, rendelet és iránymutatás, valamint a felek által az előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljáráshoz kért tájékoztatás;

b) minden kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodás és rendszer;

c) a fél szabályozási folyamata által generált és a 15. cikkel összhangban elvégzett, élő módosított szervezetekre vonatkozó kockázatértékeléseinek és környezetvédelmi felméréseinek összefoglalói, beleértve a körülményektől függően az ezekből készült termékekre, azaz olyan feldolgozott anyagokra vonatkozó kapcsolódó tájékoztatást, amelyek élő módosított szervezetből származnak, és amelyek kimutathatóan tartalmazzák a replikálható genetikai anyag modern biotechnológia felhasználásával nyert új kombinációit;

d) végső határozatai élő módosított szervezetek behozatalával vagy kibocsátásával kapcsolatban; és

e) az általa a 33. cikk szerint benyújtott jelentések, beleértve azokat is, amelyek az előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárás megvalósítására vonatkoznak.

(4) A felek konferenciája, amely e jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgál, első ülésén mérlegeli a Biológiai Biztonsági Elszámolóház működésének részletes szabályait, beleértve a tevékenységeiről szóló jelentéseket, és határozatot hoz azokról, majd ezt követően folyamatosan felülvizsgálja azokat.

 

21. cikk

Bizalmas információk

(1) A behozatalt végző fél lehetővé teszi, hogy az értesítő az ebben a jegyzőkönyvben szereplő eljárások értelmében benyújtott, vagy a behozatalt végző fél által a jegyzőkönyvben szereplő, előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárás részeként előírt információkat bizalmasan kezelendő információnak nyilvánítsa. Ilyen esetekben ezt kérésre indokolni kell.

(2) A behozatalt végző fél konzultál az értesítővel, ha úgy dönt, hogy az értesítő által bizalmasként megjelölt információ ilyen kezelésre nem jogosult, illetve az értesítőt az információ kiszolgáltatása előtt tájékoztatja döntéséről, kérésre megindokolva azt, valamint az információ kiszolgáltatása előtt lehetőséget biztosít konzultációra és a döntés belső felülvizsgálatára.

(3) Mindegyik fél védi az e jegyzőkönyv alapján tudomására jutott bizalmas információkat, beleértve a jegyzőkönyvben szereplő előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárással összefüggésben kapott bizalmas információkat is. Mindegyik fél biztosítja az ilyen információk védelmét szolgáló eljárások meglétét, és az ilyen információk bizalmas jellegét oly módon védi, amely nem kedvezőtlenebb annál, ahogy a belföldön előállított élő módosított szervezetekkel kapcsolatos bizalmas információkat kezeli.

(4) A behozatalt végző fél nem használhatja az ilyen információkat kereskedelmi célra, kivéve az értesítő írásos hozzájárulásával.

(5) Ha egy értesítő visszavon vagy visszavont egy értesítést, akkor a behozatalt végző fél tiszteletben tartja a kereskedelmi és ipari információk, beleértve a kutatási és fejlesztési információk bizalmasságát, valamint az olyan információkét, amelyek bizalmas jellegével kapcsolatban a kérdéses fél és az értesítő nem ért egyet.

6. A fenti (5) bekezdés sérelme nélkül az alábbi információkat bizalmasnak kell tekinteni:

a) az értesítő neve és címe;

b) az élő módosított szervezet vagy szervezetek általános leírása;

c) a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorolt hatásokra vonatkozó, az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is figyelembe vevő kockázatértékelés összefoglalása, és

d) bármely, szükséghelyzeti válaszadással kapcsolatos módszer és terv.

 

22. cikk

Kapacitásépítés

(1) E jegyzőkönyv tényleges végrehajtása érdekében a felek együttműködnek az emberi erőforrások és intézményi kapacitások fejlesztésében illetve erősítésében a biológiai biztonság, illetve – a biológiai biztonság által megkövetelt mértékben – a biotechnológia terén az aláíró félként szereplő fejlődő országokban, közülük különösen a legkevésbé fejlett és kis szigeteken elterülő fejlődő államokban, és azoknál a feleknél, amelyek átalakuló gazdasággal rendelkeznek, többek között a meglevő globális, regionális, szubregionális és nemzeti intézményeken és szervezeteken keresztül, valamint szükség szerint a magánszektor bevonásának megkönnyítése révén is.

(2) A fenti (1) bekezdés végrehajtása céljából, az együttműködés tekintetében az aláíró félként szereplő fejlődő országok, s közülük különösen a legkevésbé fejlett és kis szigeteken elterülő fejlődő államok pénzügyi forrásokkal, valamint a technológiának és szaktudásnak az egyezmény vonatkozó rendelkezései szerinti elérhetőségével és átadásával kapcsolatos igényeit a biológiai biztonsági kapacitásépítés során teljes mértékben figyelembe kell venni. Az együttműködés a kapacitásépítés terén az egyes felek különböző helyzete, képességei és követelményei függvényében kiterjed a biotechnológia megfelelő és biztonságos kezelésének, valamint a kockázatértékelés és a kockázatkezelés biológiai biztonságot célzó alkalmazásának tudományos és technikai oktatására, illetve a biológiai biztonság terén a technológiai és intézményi kapacitások erősítésére. Az átalakuló gazdaságú felek igényeit szintén teljes mértékben figyelembe kell venni az ilyen kapacitásépítésnél a biológiai biztonság terén.

 

 

23. cikk

A nyilvánosság tájékoztatása és bevonása

(1) A felek

a) a biológiai sokféleség megőrzésével és fenntartható használatával összefüggésben támogatják és elősegítik a nyilvánosság tájékoztatását, oktatását és részvételét az élő módosított szervezetek biztonságos továbbításával, kezelésével és felhasználásával kapcsolatban, figyelembe véve az emberi egészséggel összefüggő kockázatokat is. Ennek során a felek a körülményektől függően együttműködnek más államokkal és nemzetközi szervekkel;

b) igyekeznek biztosítani, hogy a nyilvánosság ismeretei és oktatása kiterjedjen az ezzel a jegyzőkönyvvel összhangban azonosított, behozható élő módosított szervezetekre vonatkozó információkhoz való hozzáférésre is.

(2) A felek az élő módosított szervezetekre vonatkozó döntéshozatali folyamat során saját törvényeikkel és jogszabályaikkal összhangban konzultálnak a nyilvánossággal, és az ilyen döntések eredményeit a nyilvánosan elérhetővé teszik, miközben a 21. cikkel összhangban tiszteletben tartják a bizalmas információkat.

(3) Mindegyik fél arra törekszik, hogy tájékoztassa saját nyilvánosságát a Biológiai Biztonsági Elszámolóházhoz való nyilvános hozzáférés lehetőségeiről.

 

24. cikk

A nem aláíró felek

(1) Az élő módosított szervezetek határokat átlépő, aláíró és nem aláíró felek közötti szállításának összhangban kell lennie e jegyzőkönyv célkitűzésével. A felek kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodásokat és rendszereket hozhatnak létre a nem aláíró felekkel az ilyen országhatárokat átlépő szállítások tekintetében.

(2) A felek ösztönzik a nem aláíró feleket e jegyzőkönyv betartására és arra, hogy megfelelően tájékoztassák a Biológiai Biztonsági Elszámolóházat a saját nemzeti joghatóságukon belüli területeken kibocsátott, oda be-, vagy onnan kiszállított élő módosított szervezetekről.

 

25. cikk

Országhatárokat átlépő jogtalan szállítások

(1) Mindegyik fél megfelelő belföldi intézkedéseket fogad el, amelyek célja az élő módosított szervezetek olyan, országhatárokat átlépő szállításainak megakadályozása és megfelelő esetben büntetése, amelyekre e jegyzőkönyv végrehajtását célzó belföldi intézkedéseivel ellentétben került sor. Az ilyen szállításokat országhatárokat átlépő jogtalan szállításoknak kell tekinteni.

(2) Országhatárt átlépő jogtalan szállítás esetén az érintett fél kérheti a származási hely szerinti felet, hogy saját költségére, a körülményektől függően visszavitellel vagy megsemmisítéssel ártalmatlanítsa a kérdéses élő módosított szervezetet.

(3) Mindegyik fél a Biológiai Biztonsági Elszámolóház rendelkezésére bocsátja a vele kapcsolatos, országhatárokat átlépő jogtalan szállítási ügyekre vonatkozó információkat.

 

26. cikk

Társadalmi-gazdásági szempontok

(1) A felek, miközben e jegyzőkönyv értelmében vagy a jegyzőkönyvet végrehajtó saját belföldi intézkedéseik értelmében behozatalról határoznak nemzeti kötelezettségeikkel összhangban figyelembe vehetik az élő módosított szervezetek által a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorolt hatásból következő társadalmi-gazdasági szempontokat, különös tekintettel arra az értékre, amelyet a biológiai sokféleség az őshonos és helyi közösségek számára képvisel.

(2) A felek bátran együttműködhetnek az élő módosított szervezetek bármilyen, különösen az őshonos és helyi közösségekre gyakorolt társadalmi-gazdasági hatására vonatkozó kutatás és információcsere terén.

 

27. cikk

Felelősség és kártalanítás

A felek konferenciája, amely e jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgál, első ülésén eljárást fogad el az élő módosított szervezetek országhatárokat átlépő szállításából származó károk miatti felelősség és kártalanítás területén alkalmazandó nemzetközi szabályok és eljárások megfelelő kidolgozására, elemezve és megfelelő módon figyelembe véve az ezekre az ügyekre vonatkozó nemzetközi jog terén zajló folyamatokat, és arra törekszik, hogy ezt a folyamatot négy éven belül befejezze.

 

28. cikk

Pénzügyi mechanizmusok és források

(1) A felek az e jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások mérlegelésekor figyelembe veszik az egyezmény 20. cikkének rendelkezéseit.

(2) Az egyezmény 21. cikkében meghatározott pénzügyi mechanizmus a működtetésével megbízott intézményi szervezeten keresztül tölti be az ebben a jegyzőkönyvben szereplő pénzügy mechanizmus szerepét.

(3) A jegyzőkönyv 22. cikkében említett kapacitásépítés tekintetében a felek konferenciája, amely e jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgál, amikor a felek konferenciájának a fenti (2) bekezdésben említett pénzügyi mechanizmussal kapcsolatban megfontolás céljára útmutatást nyújt, figyelembe veszi az aláíró félként szereplő fejlődő országok, közülük különösen a legkevésbé fejlett és kis szigeten elterülő fejlődő államok pénzügyi erőforrások iránti igényét.

(4) A fenti (1) bekezdés összefüggésében a felek akkor is figyelembe veszik az aláíró félként szereplő fejlődő országok, közülük különösen a legkevésbé fejlett és kis szigeten elterülő fejlődő államok, valamint az átalakuló gazdaságú felek igényeit, amikor e jegyzőkönyv végrehajtása céljából kapacitás-építési követelményeik meghatározására és megvalósítására tesznek erőfeszítést.

(5) Az egyezmény pénzügyi mechanizmusára vonatkozó útmutatást, amely a felek konferenciájának vonatkozó határozataiban szerepel, beleértve azokat is, amelyekről e jegyzőkönyv elfogadása előtt állapodtak meg, értelemszerűen alkalmazni kell e cikk rendelkezéseire.

(6) Az aláíró félként szereplő fejlett országok pénzügyi és műszaki erőforrásokat biztosíthatnak, az aláíró félként szereplő fejlődő országok és az átalakuló gazdasággal rendelkező felek pedig kétoldalú, regionális és többoldalú csatornákon keresztül felhasználhatják azokat az ebben a jegyzőkönyvben szereplő rendelkezések végrehajtására.

 

29. cikk

A felek konferenciája, amely e jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgál

(1) A felek konferenciája a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgál.

(2) Azok az egyezményt aláíró felek, melyek e jegyzőkönyvnek nem aláíró felei, megfigyelőként részt vehetnek bármely ülés munkájában, amelyre a felek által tartott, a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgáló konferencián kerül sor. Ha a felek konferenciája a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgál, akkor az e jegyzőkönyv szerinti határozatokat csak az azt aláíró felek hozhatják meg.

(3) Ha a felek konferenciája a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgál, akkor a felek konferenciája hivatalának bármelyik tagját, aki az egyezmény egyik aláíró felét képviseli, de aki abban az időpontban nem aláíró fele ennek a jegyzőkönyvnek, olyan taggal kell helyettesíteni, akit az ezt a jegyzőkönyvet aláíró felek választanak maguk közül.

(4) A felek konferenciája, amely a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgál, rendszeresen felülvizsgálja e jegyzőkönyv végrehajtását, és megbízatásának keretein belül meghozza azokat a határozatokat, amelyek hatékony végrehajtásához szükségesek. A konferencia az ebben a jegyzőkönyvben ráruházott feladatokat látja el és:

a) bármilyen ügyben ajánlást tesz, ha arra szükség van e jegyzőkönyv végrehajtásához;

b) olyan leányszervezeteket alapít, amilyeneket szükségesnek ítélnek e jegyzőkönyv végrehajtása érdekében;

c) a körülményektől függően kéri és felhasználja az illetékes nemzetközi szervezetek, valamint kormányközi és nem kormányzati szervek szolgáltatásait és együttműködését, valamint az általuk nyújtott információkat;

d) meghatározza az e jegyzőkönyv 33. cikke szerint szolgáltatandó információk formáját és átadásának időközeit, és mérlegeli az ilyen információkat, valamint azokat a jelentéseket, amelyeket valamely leányszervezet nyújt be;

e) szükség szerint mérlegeli és elfogadja ennek a jegyzőkönyvnek, valamint mellékleteinek módosításait, valamint e jegyzőkönyv bármely további mellékleteit, amelyeket a jegyzőkönyv végrehajtása szempontjából szükségesnek ítél; és

f) olyan egyéb feladatokat gyakorol, amelyekre ennek egy jegyzőkönyvnek a végrehajtásához szükség lehet.

(5) A felek konferenciájának eljárási szabályzatát és az egyezmény pénzügyi szabályait e jegyzőkönyvnek értelmében értelemszerűen kell alkalmazni, kivéve, ha esetleg a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgáló felek konferenciája egyhangúan másként határoz.

(6) A felek által tartott, a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgáló konferencia első ülését a titkárság hívja össze a felek konferenciájának első ülésével együtt, amelyre e jegyzőkönyv hatálybalépésének napja után kerül sor. A felek által tartott, a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgáló konferencia további rendes üléseit a felek konferenciájának rendes üléseivel együtt tartják meg, kivéve, ha a felek által tartott, a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgáló konferencia másként határoz.

(7) A felek által tartott, a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgáló konferencia rendkívüli üléseit olyan más időpontokban kell megtartani, amelyeket a felek által tartott, a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgáló konferencia szükségesnek ítél, vagy pedig bármelyik fél írásos kérésére feltéve, hogy hat hónapon a titkárság kérésről szóló tájékoztatásán belül ezt legalább a felek egyharmada támogatja.

(8) Az Egyesült Nemzetek, annak szakosodott ügynökségei és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, valamint ezek bármely állami tagja vagy megfigyelője, amely nem aláírója az egyezménynek megfigyelőként képviseltetheti magát a felek által tartott, a jegyzőkönyv aláíró feleinek gyűléséül szolgáló konferencián. Minden olyan szerv vagy ügynökség, legyen az nemzeti vagy nemzetközi, kormányzati vagy nem kormányzati, amely az ebben a jegyzőkönyvben érintett ügyekben jártas, és amely tájékoztatta a titkárságot azon kívánságáról, hogy megfigyelőként képviseltetni kívánja magát a felek által tartott, a jegyzőkönyvet aláíró felek gyűléséül szolgáló konferencia egyik ülésén, akként bebocsátható, kivéve ha a jelen levő felek legalább egyharmada ezt ellenzi. Ha ez a cikk másként nem rendelkezik, a megfigyelők bebocsátását és részvételét a fenti (5) bekezdésben említett eljárási szabályok határozzák meg.

 

30. cikk

Leányszervezetek

(1) Bármely, az egyezmény által vagy annak értelmében alapított leányszervezet a felek által tartott, a jegyzőkönyvet aláíró felek közgyűléséül szolgáló konferencia határozata alapján végrehajthatja ezt a jegyzőkönyvet, amely esetben a felek közgyűlése meghatározza, hogy a kérdéses szerv milyen feladatokat gyakoroljon.

(2) Az egyezményt aláíró felek, amelyek nem aláíró felei ennek a jegyzőkönyvnek, megfigyelőként részt vehetnek bármely leányszervezet bármely gyűlésének munkájában. Ha az egyezmény egy leányszervezete ennek a jegyzőkönyvnek a leányszervezeteként szolgál, akkor a jegyzőkönyv értelmében hozott határozatokat csak a jegyzőkönyvet aláíró felek hozhatják.

(3) Ha az egyezmény egyik leányszervezete az ebben a jegyzőkönyvben érintett ügyekben gyakorolja feladatait, akkor a kérdéses leányszervezet hivatalának bármely tagját, aki az egyezmény aláíró felét képviseli, de aki abban az időpontban nem aláíró fele a jegyzőkönyvnek, olyan taggal kell helyettesíteni, akit a jegyzőkönyvet aláíró felek maguk közül választanak.

 

31. cikk

Titkárság

(1) Az Egyezmény 24. cikke által alapított titkárság ennek a jegyzőkönyvnek a titkárságául szolgál.

(2) Az Egyezmény 24. cikkének a titkárság feladatairól szóló (1) bekezdését erre a jegyzőkönyvre értelemszerűen kell alkalmazni.

(3) Olyan mértékig, amilyen mértékig elkülönülnek, az ehhez a jegyzőkönyvhöz kapcsolódó titkársági szolgáltatások költségeit a jegyzőkönyvet aláíró felek viselik. A felek által tartott, a jegyzőkönyvet aláíró felek gyűléséül szolgáló konferencia első ülésén határozatot hoz az ebből a célból szükséges költségvetési intézkedésekről.

 

32. cikk

Az egyezménnyel fennálló viszony

Ha ez a jegyzőkönyv másként nem rendelkezik, az egyezménynek a jegyzőkönyveire vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni erre a jegyzőkönyvre.

 

33. cikk

Figyelemmel kísérés és jelentéstétel

Mindegyik fél figyelemmel kíséri az ebből a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségei végrehajtását, és a felek által tartott, a jegyzőkönyvet aláíró felek gyűléséül szolgáló konferencia által meghatározott időközökben jelentést tesz a felek által tartott, a jegyzőkönyvet aláíró felek gyűléséül szolgáló konferenciának azokról az intézkedésekről, amelyeket a jegyzőkönyv végrehajtása érdekében hozott.

 

34. cikk

A rendelkezések betartása

A felek által tartott, a jegyzőkönyvet aláíró felek gyűléséül szolgáló konferencia első ülése megvitatja és jóváhagyja azokat az együttműködési eljárásokat és intézményi mechanizmusokat, amelyek az ebben a jegyzőkönyvben szereplő rendelkezések betartásának támogatására és be nem tartásuk kezelésére szolgálnak. Ezek az eljárások és mechanizmusok a körülményeknek megfelelően tanácsadási és segítségnyújtási rendelkezéseket tartalmaznak. Ezek elkülönülnek az Egyezmény 27. cikkében létrehozott, jogvita rendezését szolgáló eljárásoktól és mechanizmusoktól, és azok sérelme nélkül valósulnak meg.

 

35. cikk

Értékelés és felülvizsgálat

A felek által tartott, a jegyzőkönyvet aláíró felek gyűléséül szolgáló konferencia ennek a jegyzőkönyvnek a hatálybalépése után öt év múlva és azt követően legalább ötévente elvégzi a jegyzőkönyv hatékonyságának értékelését, beleértve a jegyzőkönyv eljárásainak és mellékleteinek értékelését is.

 

36. cikk

Aláírás

Ezt a jegyzőkönyvet az államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek 2000. május 15. és 26. között írhatják alá az Egyesült Nemzetek Irodájában, Nairobiban, illetve 2000. június 5. és 2001. június 4. között az Egyesült Nemzetek Központjában, New Yorkban.

 

37. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a jegyzőkönyv 90 nappal azt a napot követően lép hatályba, amelyen az egyezményt aláíró államok vagy regionális gazdasági integrációs szervezetek letétbe helyezik az ötvenedik megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratot.

(2) Ez a jegyzőkönyv annak az államnak vagy regionális gazdasági szervezetnek az esetében, amely megerősíti, elfogadja vagy jóváhagyja ezt a jegyzőkönyvet, vagy amely a fenti (1) bekezdés szerinti hatálybalépését követően csatlakozik hozzá, kilencven nappal az után a nap után lép hatályba, amelyen a kérdéses állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezi, vagy azon a napon, amelyen az egyezmény a kérdéses állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet tekintetében hatályba lép, attól függően, hogy ezek közül melyik következik be később.

(3) A fenti (1) és (2) bekezdés alkalmazásában egy regionális gazdasági integrációs szervezet által letétbe helyezett bármely okirat nem számolható hozzá az ilyen szervezet tagállamai által letétbe helyezettekhez.

 

38. cikk

Fenntartások

Ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban nem lehet fenntartással élni.

 

39. cikk

Felmondás

(1) Két évvel az után a nap után, amelyen ez a jegyzőkönyv egy aláíró fél számára hatályba lépett, a kérdéses fél a letéteményesnek küldött írásos értesítéssel bármikor felmondhatja a jegyzőkönyvet.

(2) Az ilyen felmondás a letéteményes általi kézhezvételt követő egy év letelte után, vagy a felmondásról szóló értesítésben esetleg meghatározott későbbi napon lép hatályba.

 

40. cikk

Hiteles szövegek

Ennek a jegyzőkönyvnek az eredeti példányát, amelynek arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol szövegű példányai egyaránt hitelesek, az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

A FENTIEK HITELÉÜL az alulírott, erre kellően meghatalmazott személyek ezt a jegyzőkönyvet aláírták.

KELT Montrealban, kétezer január hó huszonkilencedik napján.

 

Az A. melléklet I. melléklete

A 8., 10. ÉS 13. CIKK SZERINTI ÉRTESÍTÉSEKBEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

a) Az exportőr neve, címe és kapcsolattartási adatai.

b) Az importőr neve, címe és kapcsolattartási adatai.

c) Az élő módosított szervezet neve és azonossága, valamint – ha van ilyen – az élő módosított szervezet belföldi biológiai biztonsági szintjének besorolása a kivitelt végző államban.

d) Az országhatárt átlépő szállítás szándék szerinti dátuma vagy dátumai, ha ezek ismertek.

e) A befogadó szervezet vagy a szülő szervezetek rendszertani helyzete, köznapi neve, begyűjtési vagy beszerzési pontja, és biológiai biztonsággal kapcsolatos jellemzői.

f) A befogadó szervezet illetve a szülő szervezetek származási központjai és genetikai sokféleségi központjai, ha ismertek, és azoknak az élőhelyeknek a leírása, ahol a szervezetek fennmaradhatnak vagy elszaporodhatnak.

g) A donor szervezet vagy szervezetek rendszertani helyzete, köznapi neve, begyűjtési vagy beszerzési pontja, és biológiai biztonsággal kapcsolatos jellemzői.

h) A nukleinsav vagy az alkalmazott módosítás, a felhasznált technika, és az élő módosított szervezet ebből eredő jellemzőinek leírása.

i) Az élő módosított szervezet és az abból készült termékek, vagyis az olyan feldolgozott anyagok szándék szerinti felhasználása, amelyek élő módosított szervezetből származnak, és kimutathatóan tartalmazzák a replikálható genetikai anyag modern biotechnológia felhasználásával nyert új kombinációit.

j) A továbbítandó élő módosított szervezet mennyisége vagy nagyságrendje.

k) A III. mellékletnek megfelelő korábbi és meglevő kockázatértékelési jelentés.

l) A biztonságos kezelés, tárolás, szállítás és felhasználás javasolt módszere, beleértve a körülményektől függően a csomagolást, a feliratozást, a dokumentálást, az ártalmatlanítást és a szükséghelyzeti eljárásokat is.

m) A kivitelt végző államon belül az élő módosított szervezet szabályozás szerinti státusza (például, hogy tiltott-e a kivitelt végző államban, vannak-e egyéb korlátozások, vagy hogy általános kibocsátásra jóváhagyták-e), és ha az élő módosított szervezet tiltott a kivitelt végző államban, a tiltás indoka vagy indokai.

n) A továbbítandó élő módosított szervezetre vonatkozóan az exportőr által más államoknak küldött bármely értesítés eredménye és célja.

o) Nyilatkozat, hogy a fent említett információk megfelelnek a valóságnak.

 

Az A. melléklet II. melléklete

A 11. CIKK SZERINT ÉLELMISZERKÉNT VAGY TAKARMÁNYKÉNT KÖZVETLEN FELHASZNÁLÁSRA, VAGY FELDOLGOZÁSRA SZÁNT ÉLŐ MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATBAN MEGKÖVETELT INFORMÁCIÓK

a) A belföldi felhasználásról szóló határozatot kérelmező neve és kapcsolattartási adatai.

b) A határozat meghozataláért felelős hatóság neve és kapcsolattartási adatai.

c) Az élő módosított szervezet neve és azonossága.

d) A génmódosítás, a felhasznált technika, és az élő módosított szervezet ennek eredményeként kialakult jellemzőinek leírása.

e) Az élő módosított szervezet bármely egyedi azonosítója.

f) A befogadó szervezet vagy a szülő szervezetek rendszertani helyzete, köznapi neve, begyűjtési vagy beszerzési pontja, és biológiai biztonsággal kapcsolatos jellemzői.

g) A befogadó szervezet illetve a szülő szervezetek származási központjai és genetikai sokféleségi központjai, ha ismertek, és azoknak az élőhelyeknek a leírása, ahol a szervezetek fennmaradhatnak vagy elszaporodhatnak.

h) A donor szervezet vagy szervezetek rendszertani helyzete, köznapi neve, begyűjtési vagy beszerzési pontja, és biológiai biztonsággal kapcsolatos jellemzői.

i) Az élő módosított szervezet jóváhagyott felhasználásai.

j) A III. mellékletnek megfelelő kockázatértékelési jelentés.

k) A biztonságos kezelés, tárolás, szállítás és felhasználás javasolt módszere, a körülményektől függően beleértve a csomagolást, a feliratozást, a dokumentálást, az ártalmatlanítást és a szükséghelyzeti eljárásokat is.

 

Az A. melléklet III. melléklete

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Célkitűzés

1. Az ennek a jegyzőkönyvnek az értelmében végzett kockázatértékelés célja az élő módosított szervezetek által a valószínű potenciális befogadó környezetben a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára gyakorolt potenciális káros hatások azonosítása és értékelése, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is.

A kockázatértékelés alkalmazása

2. A kockázatértékelést többek között az illetékes hatóságok használják az élő módosított szervezetekkel kapcsolatos tájékoztatást követő döntések meghozatalához.

Általános elvek

3. A kockázatértékelést tudományosan ésszerű és átlátható módon kell végrehajtani, és figyelembe lehet venni a kapcsolódó nemzetközi szervezetek szakértői tanácsait és az általuk kidolgozott útmutatásokat.

4. A tudományos ismeretek vagy tudományos konszenzus hiányát nem kell szükségszerűen úgy értelmezni, hogy az bizonyos szintű kockázatot, a kockázat hiányát vagy elfogadható kockázatot jelent.

5. Az élő módosított szervezetekkel vagy azokból készült termékekkel, azaz olyan feldolgozott anyagokkal kapcsolatos kockázatok, amelyek élő módosított szervezetből származnak, és amelyek kimutathatóan tartalmazzák a replikálható genetikai anyag modern biotechnológia felhasználásával nyert új kombinációit, a valószínű potenciális befogadó környezetben található, nem módosított befogadó vagy szülő szervezetek által előidézett kockázatok összefüggésében mérlegelendők.

6. A kockázatértékelést eseti alapon kell elvégezni. A szükséges információ természete és részletessége esetről esetre változhat az érintett élő módosított szervezettől, annak szándék szerinti felhasználásától és valószínű potenciális befogadó környezetétől függően.

Módszertan

7. A kockázatértékelés folyamata egyrészt további információk iránti igényt eredményezhet bizonyos témákban, amelyek az értékelési folyamat során azonosíthatók és beszerezhetők, másrészt viszont egyéb témákra vonatkozó információknak bizonyos esetekben esetleg nincs jelentőségük.

8. Céljának elérése érdekében a kockázatértékelés a körülményektől függően az alábbi lépésekből áll:

a) bármely olyan új, az élő módosított szervezethez kapcsolódó genotípusos és fenotípusos jellemző azonosítása, amely káros hatással lehet a biológiai sokféleségre a valószínű potenciális befogadó környezetben, figyelembe véve az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat is,

b) annak értékelése, hogy ezek a káros hatások milyen valószínűséggel következnek be, figyelembe véve, hogy a valószínű potenciális környezet milyen szinten és milyen módon van kitéve az élő módosított szervezetnek;

c) a következmények értékelése, amennyiben ezek a káros hatások bekövetkeznének;

d) az élő módosított szervezet által képviselt teljes kockázat becslése az azonosított káros hatások bekövetkeztének valószínűségére és következményeire vonatkozó értékelés alapján;

e) ajánlás arra nézve, hogy a kockázatok elfogadhatók vagy kezelhetők-e, beleértve szükséges esetben az e kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák azonosítását; és

f) ha bizonytalanság áll fenn a kockázat szintjét illetően, ezt az aggodalomra okot adó konkrét problémával kapcsolatos további tájékoztatás kérésével vagy megfelelő kockázatkezelési stratégiák megvalósításával, illetve az élő módosított szervezetnek a befogadó környezetben való nyomon követésével kell megoldani.

Mérlegelendő szempontok

9. Az esettől függően a kockázatértékelés figyelembe veszi az alábbiak jellemzőivel kapcsolatos vonatkozó műszaki és tudományos részleteket:

a) Befogadó szervezet vagy szülő szervezetek. A befogadó szervezet vagy szülő szervezetek biológiai jellemzői, beleértve a rendszertani helyzetre vonatkozó információt, a köznapi nevet, a származást, a származási központokat és a genetikai sokféleség központjait, ha ezek ismertek, továbbá annak az élőhelynek a leírása, ahol a szervezet fennmaradhat vagy elszaporodhat;

b) Donor szervezet vagy szervezetek. A donor szervezetek rendszertani helyzete és köznapi neve, forrása, és a vonatkozó biológiai jellemzői;

c) Vektor. A vektor jellemzői, beleértve azonosságát, ha létezik, továbbá forrását vagy eredetét, és gazdaszervezeteinek körét;

d) Beillesztett szakasz vagy szakaszok, illetve a módosítás jellemzői. A beillesztett nukleinsav genetikai jellemzői és az általa meghatározott funkciók, illetve az alkalmazott módosítás jellemzői;

e) Élő módosított szervezet. Az élő módosított szervezet azonossága, és a különbségek az élő módosított szervezet jellemzői és a befogadó szervezet vagy szülő szervezetek jellemzői között;

f) Az élő módosított szervezet érzékelése és azonosítása. A javasolt érzékelési és azonosítási módszerek, valamint azok specifikussága, érzékenysége és megbízhatósága;

g) Információk a szándék szerinti felhasználással kapcsolatban. Információk az élő módosított szervezet szándék szerinti felhasználásával kapcsolatban, beleértve a befogadó szervezethez vagy szülő szervezetekhez képest új vagy megváltozott használatot; és

h) Befogadó környezet. Információ a valószínű potenciális befogadó környezet helyéről, földrajzi, éghajlati és ökológiai jellemzőiről, beleértve a biológiai sokféleségre és származási központokra vonatkozó lényegi információkat.

 

B. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 34. CIKKE (3) BEKEZDÉSE SZERINT

Az Európai Közösség kinyilvánítja, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 175. cikkének (1) bekezdésével összhangban jogosult olyan nemzetközi megállapodások megkötésére és az azokból származó kötelezettségek végrehajtására, amelyek hozzájárulnak az alábbi célkitűzések eléréséhez:

– a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása,

– az emberi egészség védelme,

– a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű felhasználása,

– a regionális és világméretű környezeti problémák megoldását célzó nemzetközi szintű intézkedések támogatása.

Ezen felül az Európai Közösség kinyilvánítja, hogy már elfogadott olyan, tagállamaira nézve kötelező jogi eszközöket, amelyek az ebben a jegyzőkönyvben szabályozott ügyekre vonatkoznak, és szükség szerint, a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv 20. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint ezeknek a jogi eszközöknek a listáját átadja a Biológiai Biztonsági Elszámolóháznak, és frissíti azt.

Az Európai Közösség felelős azoknak a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyvből származó rendelkezéseknek a végrehajtásáért, amelyekre a Közösség hatályos jogszabályai vonatkoznak.

A Közösség illetékességének gyakorlása természeténél fogva folyamatosan fejlődik.

 

 

joganyag száma: 22002A0731(01)

Angol

Magyar

Megjegyzés

Cartagena Protocol on Biosafety to the convention on biological diversity

Cartagenai jegyzőkönyv a biológiai biztonságról a biológiai sokféleségről szóló egyezményhez

 

insert

beillesztett szakasz

 

receiving environment

befogadó környezet

 

habitat

élőhely

 

replicable

replikálható

 

advanced informed agreement procedure

előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárás

 

meeting

gyűlés, ülés

 

risk assessment

kockázatértékelés

 

taxonomic status

rendszertani helyzet

 

the Party of export

a kivitelt végző fél

jobb lenne:

az exportáló fél

transboundary movement

országhatár(ok)at átlépő szállítás

 

Biosafety Clearing House

Biológiai Biztonsági Elszámolóház

 

Recipient organism

Befogadó szervezet

 

Parent organism

Szülő szervezet

 

Viroid

Viroid

 

Organelle

sejtszerv

 

Capacity-building

kapacitásépítés

 

Subsidiary body

Leányszervezet

 

Small island developing State

kis szigeten elterülő fejlődő állam

 

host range

gazdaszervezetek köre

 

Rio Declaration

riói nyilatkozat