2. számú melléklet az. 1 / 1999. (I.14.) FVM rendelethez

 

A Géntechnológiai Bizottság szervezeti és működési rendje

1. A Géntechnológiai Bizottság tagjai minden döntés meghozatalakor egy-egy szavazattal rendelkeznek. A Géntechnológiai Bizottság döntéseit zárt ülésen (azaz kizárólag a szavazásra jogosult tagok részvételével) egyszerű szótöbbséggel (azaz a tagok ötven százalékának + egy tagnak a szavazatával; az összes tag jelenléte esetén ez kilenc szavazatot jelent) hozza, kivéve a géntechnológiával módosított szervezetek, illetve az azokból előállított termékek forgalmazására vagy behozatalára vonatkozó kérelmekről szóló döntéseket, amelyeket minősített szótöbbséggel (azaz a tagok kétharmadának a szavazatával; az összes tag jelenléte esetén ez tizenegy szavazatot jelent) hoz meg, zárt ülésen. A Géntechnológiai Bizottság valamennyi jelenlévő tagjának szavaznia kell. A szavazás érvénytelen, ha azon a tagok legalább kétharmada nincs jelen.

2. A Géntechnológiai Bizottság kötelezően kizárja azt a tagját, aki a döntéshozatalban hat hónapon keresztül nem vesz részt. A kizárásról szóló határozatot az elnök és a titkár írja alá, három tag pedig ellenjegyzi azt.

3. A kizárt tag helyett a törvény 5.§-ának (2) bekezdésében meghatározott intézmény, vagy személy a kizárásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Géntechnológiai Bizottságba képviselőjeként új tagot választ, illetve bíz meg. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tag tagságáról lemond, vagy meghal.

4. A Géntechnológiai Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a titkár vezeti. Az ülésről, illetve a szavazás eredményéről készített jegyzőkönyvet az elnök és a titkár aláírja.

5. Az elnök feladatai körében:

a) koordinálja a Géntechnológiai Bizottság munkáját;

b) megállapítja a Géntechnológiai Bizottság üléseinek napirendjét, időpontját és helyét;

c) szükség szerint, illetve legalább nyolc tag írásbeli kérelmére ülésre összehívja a Géntechnológiai Bizottságot;

d) az ülésekre meghívja a hasznosító szakmai érdekképviseletének képviselőjét,

e) az ülésen szavazást rendel el;

f) képviseli a Géntechnológiai Bizottság álláspontját annak ülésein kívül.

 

6. A titkár feladatai körében:

a) az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait;

b) az engedély iránti kérelmeket (a továbbiakban: kérelem) a Géntechnológiai Bizottság munkájához szükséges dokumentumokat az üléseken előterjeszti, illetve azokat a tagoknak a döntéshozatal előtt, a véleményezéshez szükséges időt biztosítva megküldi;

c) az ülések napirendjéről, időpontjáról és helyéről legalább tizennégy nappal korábban értesíti a tagokat;

d) az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, amelyet igény esetén a tagok rendelkezésére bocsát, illetve arról másolatot ad ki;

e) az írott formában leadott szavazatok hitelességét ellenőrzi és gondoskodik az így leadott szavazatoknak a szavazás eredményének megállapításáig való titkosságáról;

f) megállapítja a szavazás eredményét;

g) biztosítja a Géntechnológiai Bizottság munkájának feltételeit;

h) tájékoztatja a géntechnológiai hatóságot a Géntechnológiai Bizottságnak a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásáról.

7. A tag feladatai körében:

a) véleményt nyilvánít, állást foglal, javaslatot tesz, közreműködik a Géntechnológiai Bizottság állásfoglalásának kidolgozásában;

b) szavazás útján véleményt nyilvánít;

c) javaslatot tesz a Géntechnológiai Bizottságnak külső szakértő véleményének kérésére, ha ez a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalás kialakításához szükséges.

8. Az e mellékletben nem szabályozott szervezeti és működési kérdéseket a Géntechnológiai Bizottság állapítja meg az 1. pontban meghatározott szabályok szerint.

 

Vissza a fő dokumentumhoz