A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1/1999. (I.14. ) FVM

r e n d e l e t e

 

a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvénynek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén történő végrehajtásáról

 

 

 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: törvény) 34.§-ának (3), (6) és (8) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az érintett miniszterekkel és a Magyar Tudományos Akadémiával egyetértésben a következőt rendelem el:

 

 

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén a természetes szervezetek géntechnológiával való módosítására, a géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek zárt rendszerben történő felhasználására, a környezetbe való kibocsátására és a forgalomba hozatalára, illetve az országba történő behozatalára, külföldre történő kivitelére, valamint szállítására (a továbbiakban együtt: géntechnológiai tevékenység);

b) a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén géntechnológiai tevékenységet végző természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: társaság).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a következő genetikai módosító eljárásokra, ha azokban recipiensként vagy származtató szervezetként nem használnak géntechnológiával módosított szervezeteket:

a) mutagenezis;

b) sejtfúzió (ideértve a protoplaszt fúziót).

(3) Az új élelmiszernek minősülő nyers élelmiszerek, feldolgozott élelmiszerek, valamint élelmiszer-nyersanyagok esetében az élelmiszerekről szóló törvényben és az annak végrehajtására kiadott FM-NM-IKM együttes rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

 

Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában:

a) Vészhelyzet: olyan esemény, amely során vagy amelynek következtében a géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított termék az emberi egészségre vagy a környezetre azonnali, illetve biztosan bekövetkező veszélyt jelent;

b) Szervezet: bármilyen élőlény, amely képes a génállomány újratermelésére vagy annak örökítésére, kivéve az embert;

c) Géntechnológiával módosított szervezetből előállított termék: olyan készítmény, amely géntechnológiával módosított szervezetből vagy ilyen szervezetek kombinációjából áll, illetve ilyen szervezetet vagy ilyen szervezetek kombinációját tartalmazza, és forgalmazásra kerül.

 

Génsebészeti beavatkozás

3.§

(1) A rendelet alkalmazásában génsebészeti beavatkozásnak minősülnek egyebek között különösen:

a) a vektorrendszereket alkalmazó rekombináns dezoxiribonukleinsav (a továbbiakban: DNS)-eljárások;

b) a szervezeten kívül előállított örökítőanyagnak a szervezetbe való közvetlen bejuttatását eredményező eljárások, ideértve bármilyen technikai sejtbejuttatást különösen a mikroinjekciózást, a makroinjekciózást és a mikrokapszulálást, az elektroporációt és az elektrofúziót .

(2) A rendelet alkalmazásában nem génsebészeti beavatkozásnak kell tekinteni:

a) az in vitro megtermékenyítést,

b) a konjugációt, transzdukciót, transzformációt, illetve minden más természetes folyamatot,

c) a polyploid előállítást, valamint

d) a gynogenezist és az androgenezist,

amennyiben azokban nem használnak rekombináns DNS-molekulákat vagy géntechnológiával módosított szervezeteket.

4.§

Génsebészeti beavatkozást csak a rendeletben meghatározott feltételekkel lehet végezni. A génsebészeti beavatkozás végzésének személyi és tárgyi feltételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság szervezete és működése

5.§

(1) A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (a továbbiakban: Géntechnológiai Bizottság) titkársági feladatait az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) látja el.

(2) A Géntechnológiai Bizottság üléseinek időpontját úgy kell meghatározni, hogy a géntechnológiai tevékenységi engedély iránti kérelmek (a továbbiakban: kérelem) folyamatos véleményezése biztosított legyen.

(3) A Géntechnológiai Bizottság elnökét és tagjait tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértékét és fizetésének gyakoriságát a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) állapítja meg. A tiszteletdíjat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési előirányzatából kell fedezni.

(4) A Géntechnológiai Bizottság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

 

Eljáró hatóságok

6.§

(1) A törvény 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott engedélyeket a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén első fokú hatósági jogkörben a minisztérium mezőgazdaságért, növényegészségügyért, állategészségügyért, illetve élelmiszergyártásért felelős részlegei (a továbbiakban együtt: földművelésügyi géntechnológiai hatóság) adják ki.

(2) A földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyezi a Géntechnológiai Bizottság véleménye alapján

a) a géntechnológiai módosításokat végző laboratórium létesítését a géntechnológiával módosított szervezet növénytermesztési, állattenyésztési, növényvédelmi, élelmiszer-előállítási, vagy takarmánygyártási célú felhasználása esetén;

b) természetes szervezet géntechnológiával való módosítását növények, növényvédelmi célú termékek, vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok, valamint mikroorganizmusok, állatok és állati szaporítóanyagok, illetve takarmányok, takarmány-alapanyagok, takarmány-kiegészítőanyagok és takarmány-adalékanyagok esetében, kivéve a kísérleti módosítást;

c) a géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek zárt rendszerben való felhasználását, kibocsátását, illetve forgalmazását az adott terméktípusra vonatkozó külön jogszabályok alapján növények, növényvédelmi célú termékek, vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok, valamint mikroorganizmusok, állatok és állati szaporítóanyagok, illetve takarmányok, takarmány-alapanyagok, takarmány-kiegészítőanyagok és takarmány-adalékanyagok esetében, kivéve a kutatási célú zárt rendszerű felhasználást;

d) a géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek behozatalát, valamint kivitelét növények, növényvédelmi célú termékek, vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok, valamint mikroorganizmusok, állatok és állati szaporítóanyagok, illetve takarmányok, takarmány-alapanyagok, takarmány-kiegészítőanyagok és takarmány-adalékanyagok esetében, kivéve a kutatási célú behozatalt és kivitelt.

(3) Az engedélyek kiadásában a környezetvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó hatóságok (a továbbiakban: környezet- és természetvédelmi hatóság), valamint az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó hatóságok szakhatóságként közreműködnek.

7.§

(1) A kérelmet

a) a géntechnológiai laboratóriumot létrehozó,

b) a természetes szervezeteket géntechnológiával módosító,

c) a géntechnológiával módosított szervezeteket és az azokból előállított termékeket zárt rendszerben felhasználó,

d) a géntechnológiával módosított szervezeteket és az azokból előállított termékeket a szabad környezetbe kibocsátó,

e) a 11.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a géntechnológiával módosított szervezeteket és az azokból előállított termékeket forgalomba hozó,

f) a géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek behozatalát végző,

g) a géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek kivitelét végző

természetes személynek, illetve jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a földművelésügyi géntechnológiai hatósághoz három példányban kell benyújtania, amely azt a Géntechnológiai Bizottságnak véleményezésre megküldi.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a rendelet 3. számú mellékletében, illetve 4. számú mellékletében meghatározott dokumentációt, amelyet hat példányban kell a földművelésügyi géntechnológiai hatósághoz benyújtani.

(3) A földművelésügyi géntechnológiai hatóság és a Géntechnológiai Bizottság a kérelemből és az ahhoz mellékelt dokumentációból tudomására jutott adatokat köteles hivatali titokként kezelni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a hasznosító a benyújtott kérelmét visszavonja.

(4) A földművelésügyi géntechnológiai hatóság a kérelemhez mellékelt dokumentáció tartalmát szükség esetén hatósági laboratórium által ellenőrzi.

 

 

Géntechnológiai engedélyezési díj

8.§

A géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendő díjakat külön jogszabály állapítja meg.

 

Vizsgálati kötelezettség

9.§

(1) Behozatal esetében az importőr nyilatkozik a földművelésügyi géntechnológiai hatóságnak, hogy a szállítmány tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet vagy abból előállított terméket. A nyilatkozathoz az importőrnek csatolnia kell a rendelet 5. számú mellékletében meghatározott vizsgáló központ tanúsítványát.

(2) A vizsgáló központ műszeres elemzéssel megállapítja, hogy a rendelkezésére bocsátott áruminta tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet vagy abból előállított terméket, illetve, hogy ilyeneket mekkora arányban tartalmaz. A vizsgáló központ az elemzés eredményéről tanúsítványt állít ki.

(3) A 6.§ (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott behozatali engedély (a továbbiakban: behozatali engedély) csak a vizsgáló központ tanúsítványának benyújtása esetén adható ki.

(4) A behozatali engedély iránti kérelemhez a behozatal tárgyának felhasználási célja szerinti, a rendelet 3. számú mellékletében, illetve 4. számú mellékletében az egyes géntechnológiai tevékenységek esetében előírt adatokat kell csatolni.

(5) Tenyészállatok, illetve növényi vagy állati szaporítóanyagok behozatala esetében a behozatali engedély nem helyettesíti a külön jogszabályban meghatározott előírások teljesítését.

 

Genetikai védősáv

10.§

(1) A földművelésügyi géntechnológiai hatóság a Géntechnológiai Bizottság, illetve a környezet- és természetvédelmi hatóság javaslata alapján, vagy szükség szerint genetikai védősáv létesítését írhatja elő. A genetikai védősáv létesítésének feltételeit a környezet- és természetvédelmi hatóság szakvéleménye alapján a géntechnológiai engedélyben kell meghatározni.

(2) A genetikai védősáv létesítése szükségességének vizsgálatakor egyebek mellett a géntechnológiával módosított és az érintett növényfajok virágzásbiológiai tulajdonságait, a termesztés helyének környezeti és éghajlati viszonyait, a géntechnológiával módosított és az érintett növényfajták egyéb tulajdonságait, valamint környezet- és természetvédelmi szempontokat kell figyelembe venni.

Kibocsátás, forgalmazás

11.§

(1) A géntechnológiával módosított állatfajták fajta-elismerési eljárására, illetve a géntechnológiával módosított növényfajták állami elismerési eljárására irányuló kérelem csak a törvény 11. §-ában meghatározott kibocsátási engedély kiadása után nyújtható be. E kérelemhez a földművelésügyi géntechnológiai hatóság által kiadott kibocsátási engedélyt mellékelni kell.

(2) A földművelésügyi géntechnológiai hatóság a kibocsátási engedélyben előírja a kibocsátás különösen a fajtavizsgálat és a fajtakísérlet feltételeit. E feltételekben meghatározza egyebek mellett a kibocsátás lehetséges méretét, a fajtavizsgálat, illetve fajtakísérlet helyét és e helyek számát, az izolációs távolságot, a genetikai védősáv méretét, valamint szükség szerint korlátozott terület használatot, pollenkontrolt, hulladékkezelést és a terület utólagos megfigyelését írja elő.

(3) Géntechnológiával módosított állatfajták, illetve géntechnológiával módosított növényfajták esetében a forgalmazáshoz a törvény 11. §-ában meghatározott forgalmazási engedély is szükséges. E forgalmazási engedély iránti kérelem csak a fajtaelismerés, illetve az állami elismerés után nyújtható be a földművelésügyi géntechnológiai hatósághoz. E kérelemhez mellékelni kell a fajtaelismerés, illetve az állami elismerés megtörténtét tanúsító határozatot.

(4) A géntechnológiával módosított állatfajta, illetve a géntechnológiával módosított növényfajta forgalmazására kiadott engedély az így engedélyezett állatfajtából, illetve növényfajtából előállított, ezen engedélyben meghatározott termékek forgalmazására is érvényes.

(5) A földművelésügyi géntechnológiai hatóság a Géntechnológiai Bizottság javaslata alapján, vagy szükség szerint a forgalmazási engedélyben meghatározza, hogy az engedélyezett, géntechnológiával módosított növényfajta a hagyományos növényfajta országos vetésterületének hány százalékán termeszthető, illetve, hogy az engedélyezett, géntechnológiával módosított állatfajta a hagyományos állatfajta országos állományának hány százalékát meg nem haladó számban tenyészthető.

 

Állatfajták fajtaelismerése

12.§

(1) A fajtaelismerés során az állattenyésztésről, valamint a fajtaelismerés rendjéről szóló külön jogszabály előírásait a (2) bekezdésben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Az OMMI a fajtaelismeréshez szükséges vizsgálatokat a Géntechnológiai Bizottság javaslata és a földművelésügyi géntechnológiai hatóság által meghatározott előírások szerint, az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács által jóváhagyott módszerrel végzi.

 

 

Növényfajták állami elismerése

13.§

(1) Az állami elismerés során a növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló külön jogszabály előírásait a (2) bekezdésben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Az OMMI az állami elismeréshez szükséges vizsgálatokat a Géntechnológiai Bizottság javaslata és a földművelésügyi géntechnológiai hatóság által meghatározott előírások szerint, az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács által jóváhagyott módszerrel végzi.

 

Különleges árutermelési engedély

14.§

(1) Mezőgazdasági árutermelés céljából géntechnológiával módosított állati szervezetből származó termék előállítása zárt rendszerben (a továbbiakban: különleges termékelőállítás), a földművelésügyi géntechnológiai hatóság által kiadott különleges árutermelési engedéllyel, a géntechnológiával módosított állatfajta fajtaelismerése nélkül is végezhető.

(2) Az élő állat és az állati eredetű termék zárt rendszerben való előállítására különleges árutermelési engedély kizárólag akkor adható ki, ha a géntechnológiával módosított állat vagy annak szaporítóanyaga köztenyésztésbe nem kerül, valamint nem történik apaállat-használat és nem állítanak elő tenyészállatot.

(3) A különleges árutermelési engedélyt vissza kell vonni, ha az élő állat vagy az állati eredetű termék esetében a géntechnológiával módosított állat vagy annak szaporítóanyaga köztenyésztésbe kerül, apaállat-használatra vagy tenyészállat-előállításra kerül sor.

(4) A földművelésügyi géntechnológiai hatóság a különleges termékelőállítás feltételeit a különleges árutermelési engedélyben határozza meg és a feltételek betartását a helyszínen ellenőrzi.

(5) A földművelésügyi géntechnológiai hatóság a különleges árutermelési engedélyeket nyilvántartja.

 

A termék jelölése

15.§

(1) A géntechnológiával módosított szervezetből álló, illetve ilyen szervezetet részben vagy egészben tartalmazó termék csomagolásán, valamint a termék minőségét tanúsító okmányokon az előállító, a forgalmazó a 16.§-ban foglalt kivétellel köteles feltüntetni, hogy a termék géntechnológiával módosított szervezetet tartalmaz. A jelölésen fel kell tüntetni, hogy a termékben milyen géntechnológiával módosított szervezet van.

(2) Ha a terméket géntechnológiával módosított szervezetből állították elő, de az géntechnológiával módosított szervezetet nem tartalmaz, a termék csomagolásán, valamint a termék minőségét tanúsító okmányokon az előállító, a forgalmazó a 16.§-ban foglalt kivétellel köteles a génsebészeti beavatkozás tényéről tájékoztatni. A jelölésen fel kell tüntetni, hogy a terméket milyen géntechnológiával módosított szervezetből állították elő.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jelölést csak akkor kell alkalmazni, ha a termékben a génsebészeti beavatkozásból származó fehérje vagy DNS jelen van.

(4) A jelölésen az előállító, a forgalmazó köteles a termék felhasználásához szükséges tájékoztatást megadni, valamint figyelmeztetni a tájékoztatásban foglaltaktól eltérő felhasználás veszélyeire.

(5) A termék csomagolásán, valamint a termék minőségét tanúsító okmányokon az előállító, forgalmazó köteles tájékoztatni arról, ha a termék, illetve annak használata az egészségre vagy a környezetre kockázatot jelenthet. A jelölésen a kockázat jellegét különösen az allergén hatásokat, valamint az összetételből eredő, az emészthetőségre vonatkozó és a táplálkozásbeli hatásokat egyértelműen fel kell tüntetni.

(6) A jelölésnek jól láthatónak, érthetőnek, egyértelműnek és valós tartalmúnak kell lennie. A jelölésen a rendelet 6. számú mellékletében meghatározott tartalmú szöveget és ábrát kell alkalmazni.

(7) Géntechnológiával módosított állat esetében különösen a törzskönyvezésbe vont egyednél a génsebészeti beavatkozás tényét megkülönböztető bejegyzéssel a származási okmányokon és a tenyésztési nyilvántartásokban is fel kell tüntetni úgy, hogy a nyilvántartás szükség esetén alkalmas legyen az egy meghatározott gént tartalmazó egyedek teljes körének megállapítására.

 

16.§

(1) Az új élelmiszer jelölésére csak az élelmiszerekről szóló törvényben és az annak végrehajtására kiadott FM-NM-IKM együttes rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

(2) A takarmányok, takarmány-alapanyagok, takarmány-kiegészítőanyagok és takarmány-adalékanyagok jelölésére csak a takarmányok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben és az annak végrehajtására kiadott FM rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni

 

Szállíthatóság

17.§

A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek szállíthatóságáról, valamint a szállíthatóság feltételeiről a földművelésügyi géntechnológiai hatóság a rendelet 7. számú mellékletében meghatározott adatok alapján dönt. Az adatokat a kérelmező, illetve az engedély jogosultja nyújtja be.

 

 

Géntechnológiai nyilvántartás

18.§

(1) A növénytermesztésben, a növényvédelemben, az állattenyésztésben, az élelmiszer-előállításban, a takarmánygyártásban, az iparban és az egyéb felhasználás során alkalmazott géntechnológiai módosításokat és a géntechnológiával módosított szervezetek, valamint az azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználására, kibocsátására és forgalomba hozatalára vonatkozó adatokat, a géntechnológiai módosításokat végző laboratóriumok és a laboratóriumok felelős vezetőinek jegyzékét a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) tartja nyilván.

(2) A nyilvántartó szerv csak a részére a földművelésügyi géntechnológiai hatóság által átadott, a (4) bekezdésben meghatározott adatokat tartja nyilván. A nyilvántartásra átadott adatok nem tartalmazhatnak olyan információt, amelynek harmadik személy általi megismerése a hasznosító üzleti érdekét vagy szabadalomhoz, illetve fajtaoltalomhoz fűződő jogát sérti.

(3) A nyilvántartásra átadott adatok a (2) bekezdésben foglaltakon kívül olyan információt sem tartalmazhatnak, amelynek titkosként való kezelését a hasznosító a Géntechnológiai Bizottságtól vagy a földművelésügyi géntechnológiai hatóságtól kéri, feltéve, hogy ez az információ nem tartozik a (4) bekezdésben meghatározott adatok közé.

(4) A nyilvántartó szerv az alábbi adatokat tartja nyilván:

a) a géntechnológiával módosított szervezet leírását;

b) a kérelmet benyújtó hasznosító nevét (cégnevét) és címét;

c) a géntechnológiai tevékenység célját és földrajzi helyét;

d) a géntechnológiával módosított szervezet ellenőrzésére, nyomonkövetésére alkalmas, vészhelyzet esetén alkalmazandó módszereket és terveket;

e) a géntechnológiai tevékenységnek az előrelátható hatásait különösen a patogenitást és az ökölógiai kárt felmérő hatástanulmány és hatásvizsgálat értékelését.

(5) A hasznosító által visszavont kérelemben, valamint az ahhoz mellékelt dokumentációban foglaltakat tilos nyilvántartani.

(6) A nyilvántartó szerv az adatkezelést és az adatnyilvántartást külön szervezeti egységben, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint végzi.

(7) A nyilvántartó szerv a rendelet 8. számú mellékletében meghatározott díj fizetése ellenében az igénylőnek a nyilvántartásból nyomtatott formában adatot szolgáltat.

(8) Az adatszolgáltatás díjmentes, ha az a számítástechnikai-távközlési rendszeren keresztül történik.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a rendelet 15.§-ának a termék jelölésére vonatkozó előírásait kötelezően 1999. július 1. napjától kell alkalmazni.

 

Módosuló jogszabályok

20.§

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a fajtaelismerés rendjéről szóló 31/1994. (VI. 28.) FM rendelet 5.§-ának (3) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi f)-j) pontok betűjele g)-k) pontokra változik:

 

 

" (A bejelentésnek tartalmaznia kell)

f) azt, hogy a faj vagy a fajta géntechnológiával módosított-e, illetve géntechnológiával módosított szervezetet tartalmaz-e;".

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a takarmányok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvény végrehajtására kiadott 25/1996. (IX. 4.) FM rendelet

a) 9. számú mellékletében az "Élelmiszer-egészségügyi várakozási idő" szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

"Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:"

b) 9. számú melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki:

"(Minőségellenőrzési időtartam)

Géntechnológiával módosított szervezet, illetve azokból előállított termékek

megnevezése:

bekeverési aránya:

a vizsgáló központ tanúsítványa, illetve a földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyének száma:

a takarmány rendeltetésszerű felhasználási javaslata:"

c) 12. számú melléklete az első francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"– a nyilatkozatot arról, hogy a takarmány tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet, illetve abból előállított terméket (csatolva a géntechnológiával módosított szervezetről, illetve abból előállított termékről a vizsgáló központ tanúsítványát, illetve a földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyét)"

d) 13. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Összetétele hatóanyagok részaránya, tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet, illetve abból előállított terméket (csatolva a géntechnológiával módosított szervezetről, illetve abból előállított termékről a vizsgáló központ tanúsítványát, illetve a földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyét):"

e) 14. számú melléklete az első francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"– a nyilatkozatot arról, hogy a takarmány tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet, illetve abból előállított terméket (csatolva a géntechnológiával módosított szervezetről, illetve abból előállított termékről a vizsgáló központ tanúsítványát, illetve a földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyét)"

f) 15. számú melléklete "a kérelemhez mellékelni kell" szövegrész utáni első francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"– a nyilatkozatot arról, hogy a takarmány tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet, illetve abból előállított terméket (csatolva a géntechnológiával módosított szervezetről, illetve abból előállított termékről a vizsgáló központ tanúsítványát, illetve a földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyét)"

g) 16. számú melléklete "a kérelemhez mellékelni kell" szövegrész utáni első francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"– a nyilatkozatot arról, hogy a takarmány tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet, illetve abból előállított terméket (csatolva a géntechnológiával módosított szervezetről, illetve abból előállított termékről a vizsgáló központ tanúsítványát, illetve a földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyét)"

h) 17. számú melléklete az első francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"– a nyilatkozatot arról, hogy a takarmány tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet, illetve abból előállított terméket (csatolva a géntechnológiával módosított szervezetről, illetve abból előállított termékről a vizsgáló központ tanúsítványát, illetve a földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyét)"

i) 18. számú mellékletének 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.4. Genetikai stabilitás, génsebészeti beavatkozások ismertetése, a nemzetközi nómenklatúra indexhez képest."

j) 18. számú melléklete a következő rendelkezéssel egészül ki:

"1.9. A termék tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet, illetve abból előállított terméket (csatolva a géntechnológiával módosított szervezetről, illetve abból előállított termékről a vizsgáló központ tanúsítványát, illetve a földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyét)"

k) 19. számú mellékletének 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2. Aktív hatóanyag-tartalom, összetétel tartalmaz-e géntechnológiával módosított szervezetet, illetve abból előállított terméket (csatolva a géntechnológiával módosított szervezetről, illetve abból előállított termékről a vizsgáló központ tanúsítványát, illetve a földművelésügyi géntechnológiai hatóság engedélyét)."

 

Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés

21.§

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, illetve azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt és az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás jogközelítésre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 90/219/EGK irányelve a genetikailag módosított mikroorganizmusok zárt rendszerű felhasználásáról, valamint

b) a Tanács 90/220/EGK – a Bizottság 92/146/EGK határozatával kiegészített, illetve a Bizottság 94/15/EK irányelvével és a Bizottság 94/211/EK határozatával módosított – irányelve a genetikailag módosított szervezetek szabad környezetbe bocsátásáról.

 

Budapest, 1999. január

 

dr. Torgyán József

földművelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

 

  

Mellékletek:

 

  1. A génsebészeti beavatkozás végzéséhez szükséges feltételek
  2. A Géntechnológiai Bizottság szervezeti és működési rendje
  3. A géntechnológiai módosításhoz, illetve a zárt rendszerű felhasználáshoz szükséges engedély iránti kérelemmel benyújtandó adatok
  4. A kibocsátáshoz, illetve a kereskedelmi forgalmazáshoz szükséges engedély iránti kérelemmel benyújtandó adatok
  5. A géntechnológiai eredet megállapítására jogosult hatósági központok listája
  6. A géntechnológiai jelölés
  7. A szállíthatóság megállapításához szükséges adatok
  8. Adatszolgáltatási díj

 

Vissza a főoldalra